Huurvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STRUCTURELE HUUR

Algemene Verhuurvoorwaarden De Kromme Haan

 1. Definities
  1.1 Algemene voorwaarden De Kromme Haan: Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n), materialen en/of faciliteiten van De Kromme Haan te Bunnik hierna te noemen De Kromme Haan.
  1.2 De Kromme Haan, gevestigd aan de Parallelweg 1C, 3981 HG Bunnik. Verhuurder: V.O.F. De Kromme Haan
  1.3 Huurder: Diegene met wie De Kromme Haan een huurovereenkomst aangaat.
  1.4 Huurovereenkomst: Een tussen De Kromme Haan en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan De Kromme Haan toebehorende ruimte(n), materialen en/of faciliteiten.
  1.5 Huurperiode: Besproken of vermelde periode in de (huur) overeenkomst, gedurende welke huurder van De Kromme Haan ruimte(n) huurt.
  1.6 Ruimte(n): Zaal en keuken die De Kromme Haan verhuurt aan derden. Materialen: Inrichting en technische faciliteiten die De Kromme Haan verhuurt bij de zaalhuur.
  1.7 Schriftelijk: Per (aangetekende) brief of per e-mail.
 1. Toepasselijkheid Algemene verhuurvoorwaarden verhuur
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door De Kromme Haan, in de breedste zin van het woord.
  2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene Verhuurvoorwaarden van De Kromme Haan.
  2.3 De Kromme Haan heeft het recht de Algemene Verhuurvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
  2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website www.dekrommehaan.nl
  2.5 Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit De Kromme Haan schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.
 2. Huur
  3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging per e-mail of ondertekening van de huurovereenkomst door de zaalhuurder en De Kromme Haan.
  3.2 De Kromme Haan verhuurt haar ruimte ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.
  3.3 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte en/of faciliteiten welke in de overeenkomst staan vermeld.
  3.4 Een reservering betreft de zaalhuur van De Kromme Haan en eventuele faciliteiten.
  3.5 De huur van de ruimtes gaat dagdeel of per twee of drie aaneengesloten dagdelen. Het is de huurder alleen toegestaan om van de gehuurde zaal gebruik te maken binnen de door De Kromme Haan vastgestelde dagdelen. Deze zijn vermeld op de website.
  3.6 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
  3.7 Activiteiten door de huurder die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur, kunnen bij uitzondering in overleg eerder plaatsvinden dan vanaf de aanvangstijd van het gereserveerde dagdeel.
  3.7 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door De Kromme Haan.
  3.8 Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.
  3.9 Kosten van de zaalhuur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd.
  3.10 De huidige prijzen van zaalhuur en faciliteiten worden en zijn op de website gepubliceerd.
  3.11 Structurele huurders dienen uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van het seizoen of contract voor bepaalde tijd aan te geven of zij de structurele activiteit willen voort zetten c.q. het contract willen verlengen, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald. Indien dit niet of niet tijdig is aangegeven behoudt De Kromme Haan het recht de ruimte aan derden te verhuren.
  3.12 Huurovereenkomsten als genoemd in artikel 3.11 worden enkel aangegaan met een minimale afname van één jaar. Indien de huurder minder huurperioden per jaar afneemt zal het restant worden doorberekend.
 3. Wijziging of Annulering
  4.1 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk wijzigen of annuleren.
  4.2 Bij annulering binnen 7 dagen voor de datum van de zaalhuur wordt 50% van de zaalhuursom in rekening gebracht.
  4.3 Bij annulering binnen 48 uur voor de aanvang van de zaalhuur wordt 75% van de zaalhuursom (inclusief de extra faciliteiten) in rekening gebracht.
  4.4 Bij annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de zaalhuur wordt 100% van de zaalhuursom (inclusief de extra faciliteiten) in rekening gebracht.
 4. Gebruik van gehuurde ruimte(n)
  5.1 Huurder dient aanwijzingen van directie en personeel van De Kromme Haan ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.
  5.2 Huurder dient zich te houden aan het door De Kromme Haan vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten van de ruimte.
  5.3 In de gehuurde ruimte mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van De Kromme Haan.
  5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. Onder deze schade wordt tevens verstaan het veroorzaken van extra werkzaamheden voor de verhuurder of een derde partij die door de verhuurder moet worden ingeschakeld.
  5.5 Huurder dient de ruimte achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd aangetroffen.
  5.6 Indien de ruimte niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van De Kromme Haan te worden gemeld.
  5.7 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 5.4 bedoeld te voorkomen.
  5.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 5.7 ontslaat Huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan De Kromme Haan te melden en te vergoeden.
  5.9 De Kromme Haan heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
  5.10 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stankverspreidende stoffen, tenzij hiervoor door De Kromme Haan schriftelijk toestemming is verleend. Het branden van kaarsen is te allen tijde verboden.
  5.11 Schoonmaak, opruim- en herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.
  5.12 Roken is niet toegestaan in De Kromme Haan, met uitzondering van de op de buiten het pand aangegeven mogelijkheden.
  5.13 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die De Kromme Haan noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de ruimte en in de tuin.
  5.14 Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht. Muziek en geluiden zijn alleen toegestaan indien dit geen overlast voor de directe omgeving veroorzaakt.
  5.15 Het is de Huurder niet toegestaan de ruimte van de te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.
  5.16 Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte
  5.17 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden.
 5. Catering
  6.1 Gebruik van de keuken zit bij de huurprijs in. De huurder dient zelf alle consumpties mee te nemen.
 6. Technische faciliteiten
  7.1 Wanneer de huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van De Kromme Haan dient dit ten minste 7 dagen voor aanvang van de huurperiode te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen niet worden gegarandeerd.
  7.2 De bediening of verplaatsing van beeld en projectieapparatuur van De Kromme Haan mag alleen geschieden door technici van De Kromme Haan. Geluidsapparatuur is vrij te bedienen door huurder.
  7.3 Schade aan apparatuur van De Kromme Haan als gevolg van onjuiste bediening of onvoorzichtigheid zal op de huurder worden verhaald.
  7.4 Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van De Kromme Haan.
  7.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.
 7. Betaling
  8.1 Rekeningen van de zaalhuur en technische faciliteiten en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurder te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. Incidenteel zal worden gevraagd (bij eerste boekingen) de zaalhuur te voldoen vóór aanvang van de boeking. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, heeft De Kromme Haan het recht de boeking te weigeren.
  8.2 Huurovereenkomsten als genoemd in art 3.11 zullen maandelijks worden gefactureerd.
  8.3 Indien de factuur door de huurder niet wordt voldaan is de huurder gehouden buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten aan De Kromme Haan te betalen.
  8.4 Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen.
  8.5 De jaarlijkse huuraanpassing (indexering) vindt plaats per 1 september.
 8. Huisregels
  Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en het vluchtplan en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. De huisregels en het vluchtplan zijn op verschillende plekken in het pand leesbaar opgehangen.
 9. Aansprakelijkheid
  10.1 De Kromme Haan is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte aanwezige kleding en/of andere goederen.
  10.2 De Kromme Haan draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
  10.3 De Kromme Haan behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat De Kromme Haan aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
  10.4 De Kromme Haan is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders en gebruikers van De Kromme Haan.
  10.5 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en Videma of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart De Kromme Haan geheel ter zake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden ter zake van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die huurder in de ruimte van De Kromme Haan ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.
  10.6 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte door of in opdracht van De Kromme Haan te dulden.
  10.7 De Kromme Haan zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd in 10.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door huurder.
  10.8 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enigerlei wijze schade toebrengen aan De Kromme Haan.
  10.9 Indien een specifiek artikel van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige artikelen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
  10.10 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.
  10.11 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door De Kromme Haan zullen op de huurder worden verhaald.
 10. Overmacht
  11.1 De Kromme Haan is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in het gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Kromme Haan alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  11.3 De Kromme Haan behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Kromme Haan gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  11.4 Indien De Kromme Haan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
  11.5 De Kromme Haan aanvaardt nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.
  11.6 De Kromme Haan is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met de klant/huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 10 beschreven.
 11. Ontbinding van de (huur) overeenkomst
  12.1 Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
 • het niet nakomen van de verplichtingen door zaalhuurder zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.
 • wangebruik door zaalhuurder (of gebruikers) van het gehuurde.
 • overlast door zaalhuurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan De Kromme Haan.
 • gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door zaalhuurder aangeboden activiteit(en).
 • het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door zaalhuurder aan zaalverhuurder.
 • ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde door zaalhuurder (of gebruikers).
  12.2 Zaalverhuurder zal dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 1. Toepasselijk recht bij geschillen
  13.1 In geval van geschillen tussen zaalverhuurder en zaalhuurder is het Nederlands recht van toepassing.
  13.2 Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van zaalverhuurder.

www.dekrommehaan.nl
info@dekrommehaan.nl

De Kromme Haan