Algemene huurvoorwaarden Theater De Kromme Haan.

Algemene Huurvoorwaarden Theater De Kromme Haan

 1. De Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing op elke door de directie van Theater De Kromme Haan, hierna te noemen verhuurder, gesloten contract, tenzij in het contract ten aanzien van enige bepaling van deze Algemene Huurvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Onder contract wordt verstaan de overeenkomst die huurder en verhuurder met elkaar aangaan door accordering van de aangeboden offerte of anderszins schriftelijke afspraak tot verhuur.

Prijzen/Betaling

 • De huurder is gehouden om de huurprijs te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst van de nota.
 • De verhuurder behoudt zich het recht voor voorafgaand een borgsom c.q. vooruitbetaling van de zaalhuur te verlangen.
 • Bij een afgesloten huurovereenkomst op contractbasis worden alle gereserveerde data in rekening gebracht, tenzij in het huurcontract anders is bepaald.

Gebruik

 • De huurder is verplicht om het gehuurde behoorlijk te gebruiken en overeenkomstig de bestemming welke daaraan bij de huurovereenkomst is gegeven.
 • Behoudens toestemming van de verhuurder mag de huurder geen versiering en dergelijke aanbrengen aan de plafonds, deuren, pilaren en wanden. De huurder is gehouden het gehuurde terug te geven in goede staat, waarin het ook is aanvaard.
 • De huurder onderwerpt zich aan alle maatregelen die de verhuurder nodig acht voor een goed verloop van de uitvoering of bijeenkomst waarop het huurcontract betrekking heeft.
 • Voor de verkoop van artikelen bij demonstraties, shows en dergelijke is toestemming van de verhuurder vereist.
 • Het toegestaan meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen voor eigen gebruik.
 • Roken en gebruik maken van vuur is binnen het theater niet toegestaan.

Annulering huurovereenkomst

 1. Annulering door de huurder is alleen schriftelijk mogelijk, waarbij mail als schriftelijk wordt geaccepteerd.
 2. Bij annulering van een, door beide partijen geaccordeerd, contract door de huurder zijn de volgende kosten verschuldigd:
  1. tot 1 week voor de datum van de uitvoering zoals aangegeven in het contract: 100%
  1. 4 weken voor de datum van de uitvoering zoals aangegeven in het contract: 50%
  1. 4 weken voor de datum van de uitvoering zoals aangegeven in het contract 75%
  1. Kosteloos annuleren kan langer dan 4 weken voor de datum van de uitvoering zoals aangegeven in het contract.
  1. Bij kaartverkoop via de verhuurder zijn de kosten € 2,50 per kaart om de annulering rond verkochte kaarten met de klant te communiceren en af te ronden.
 3. Indien de huurder het gehuurde voor andere doelstellingen gebruikt dan is overeengekomen in het contract kan de verhuurder het verdere contract annuleren en extra kosten doorberekenen, met de mogelijkheid van een boete tot en met 100% van oorspronkelijk afgesproken kosten.

Overmacht

 1. Indien de (verdere) uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft de verhuurder het recht het contract te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan niet aan de verhuurder te wijten omstandigheden, waaronder de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan of verlies van eigendommen van de huurder of derden.
 2. Bij schade gedurende de huurtijd aan het verhuurde toegebracht, wordt de huurder daarvoor aansprakelijk gesteld.

Dienstverlening

 1. Indien een verhuring complex en/of openbaar is dan moet er in verband met de veiligheidsvoorschriften van het theater een verantwoordelijke/directiedienst ingezet worden; dit ter beoordeling van de verhuurder.
 2. Indien van bijzondere wensen sprake is ten aanzien van de technische dienstverlening en/of horecaservice, dient de huurder tijdig maar in ieder geval twee weken voor het evenement, contact op te nemen met de verhuurder. Bij verzuim kan het van de zijde van de verhuurder nodig worden geacht de gewenste dienstverlening te wijzigen vanwege organisatorische omstandigheden.
 3. Indien, naar oordeel van de verhuurder en na overleg met de huurder, een grotere personele inzet dan gevraagd noodzakelijk is, worden de kosten hiervan doorberekend aan de huurder.
 4. Huurders kunnen gebruik maken van de technische faciliteiten van het theater tegen de daarvoor geldende tarieven. Indien de huurder van eigen technische apparatuur gebruik wil maken, dient de installatie ervan, alsmede het gebruik, de goedkeuring van de verhuurder te hebben.
 5. De bediening van de in het Theater De Kromme Haan aanwezige apparatuur geschiedt uitsluitend door het personeel van het theater.
 6. De eindschoonmaak van het theater is verplicht, wel kunnen in overleg met het theater een gedeelte van de werkzaamheden door de huurder zelf uitgevoerd worden.

Algemeen

 • Bij theaterverhuur blijven 2 plaatsen ter beschikking van de verhuurder.
 • Uitsluitend in combinatie met de huur van de theaterzaal is gebruik van de foyer als publieksruimte (in de basisopstelling) gratis.
 • De keuken en alle apparatuur is gratis te gebruiken voor huurder. Wel dient de keuken zo achtergelaten te worden als dat het is aangetroffen.

Slotbepaling

 • De gebruiker/opdrachtgever aanvaardt zonder enig voorbehoud deze algemene huurvoorwaarden alswel de gebruiksregels bij het tot stand komen van enige overeenkomst met het Theater De Kromme Haan
 • Bij gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de huurvoorwaarden is de huurder verplicht de eventueel daaruit voortvloeiende schade te voldoen.
De Kromme Haan